• facebook
  • flickr
  • google
  • instagram
  • linkedin
  • mail
soarch yn 2015

soarch yn 2015

Gastbydrage fan RSD oer hoe't de soarch der yn 2015 nei alle wierskynlikens útsjen sil. En nog een keer: hahahahaha!…
Blitzkrieg

Blitzkrieg

Afgelopen week sprak ik met een mevrouw die slapeloze nachten had van de gruwelijke taferelen die zich afspelen in Syrië.…

Der christliche Entschluss die Welt hässlich und schlecht zu finden, hat die Welt hässlich und schlecht gemacht.

– Nietzsche
seedyk sonnet

seedyk sonnet

hast allinnich op ‘e seedyk ûnder de earms in siel sa bliid de holle leech fan striid mei neat en…
Fryske staveringshifker

Fryske staveringshifker

Krekt útfûn dat de Fryske staveringshifker ek wurket yn Word 365. Dêr wurdt in Diepfries hatstikkenne bliid fan. It kin…

Bûter, brea en griene sjippe. Wa’t dat net sizze kin hat in hazzelippe

– nokkerje
2 of 30
123456